Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán kúpnej zmluvy, kde na jednej strane je spoločnosť Nutrius, s.r.o. so sídlom Riazanská 79, 831 02 Bratislava, IČO: 35 93 4956, DIČ: 2022010804, IČ DPH: SK2022010804, zapísaná do Obchodného registra okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 35997/B ako Predávajúci (ďalej len „Predávajúci“) a na druhej strane je Kupujúci (ďalej len „Kupujúci“), ktorým môže byť fyzická aj právnická osoba. Predmetom je kúpa a predaj tovaru z internetovej stránky www.nutrius.sk (ďalej len „obchod“), ktorý prevádzkuje Predávajúci.

Kontaktné údaje Predávajúceho:
Telefón: +421 903 736 157
Mail: info@nutrius.sk
Poštová adresa: NUTRIUS s.r.o. Riazanská 79, 831 02 Bratislava
Číslo účtu: Tatrabanka a.s.: IBAN – SK37 1100 0000 0026 2176 2883

1.2. Kupujúcim je buď fyzická osoba (ďalej „spotrebiteľ“) alebo právnická osoba (ďalej „podnikateľ“). Spotrebiteľ pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná vrámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.

2. Objednávka

2.1. Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP. Ustanovenia VOP sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzatvorené na stránke www.nutrius.sk, ktorý prevádzkuje Predávajúci a zároveň Predávajúci dodá tovar prezentovaný na stránke www.nutrius.sk Kupujúcemu.
Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z www.nutrius.sk a cena tohto tovaru. Objednávka je považovaná za záväznú. Kupujúci je oprávnený zadať objednávku buď bez registrácie alebo po registrácii na internetovej stránke Predávajúceho, a to vytvorením zákazníckeho konta.
Každá objednávka musí obsahovať meno a priezvisko Kupujúceho, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail adresu, vybraný tovar, počet kusov vybraného tovaru, spôsob dopravy a spôsob úhrady tovaru.

2.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

2.3. Uzavretím kúpnej zmluvy vzniká záväzkovo právny vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

2.4. Všetky ceny za tovar, služby a všetky poplatky na www.nutrius.sk sú uvádzané vrátane DPH.

2.5. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24hodín od odoslania elektronickej objednávky prostredníctvom www.nutrius.sk. Objednávku je možné stornovať iba prostredníctvom e-mailu a potvrdenie o prijatí stornovania objednávky zašle Predávajúci Kupujúcemu tiež len e-mailovou formou.

3. Dodacie a platobné podmienky

3.1. Objednávky odosiela Predávajúci do 48hodín od záväznej akceptácie elektronickej objednávky. Pri platbe vopred na účet Predávajúceho, bude tovar odoslaný Kupujúcemu až po pripísaní platby na účet. Platbu prevodom na účet je potrebné vykonať najneskôr do 5 dní od obdržania výzvy na úhradu, ktorú zašle Predávajúci Kupujúcemu prostredníctvom e-mailu uvedeného v objednávke. V prípade, že je tovar vypredaný, bude o tom Kupujúci oboznámený prostredníctvom e-mailu. Kupujúci tak uhrádza za tovar: cenu za tovar plus dopravné a prípadne ešte cenu dobierky.

3.2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v riadnom termíne a na mieste, ktoré je dohodnuté v záväznej objednávke a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Tovar bude dodaný Predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kuriérske služby). Kupujúci si sám v objednávke volí spôsob dopravy, a to buď prostredníctvom slovenskej pošty alebo kuriérom GLS. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie dodávky tovaru spôsobené prepravnou spoločnosťou. Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný fyzicky skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť objednávky. Pokiaľ je zásielka poškodená, Kupujúci je povinný zásielku neprebrať a s kuriérskou spoločnosťou spísať zápisnicu. Neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

3.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

4. Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

4.1. V zmysle ustanovenia §7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základ zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č.102/2014 Z.z.) ma Kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytovaní služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej dobe odoslaný list o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu. Toto právo má Kupujúci aj v prípade, ak si tovar objedná prostredníctvom internetu a vyzdvihol si ho osobne v priestoroch Predávajúceho.
Formulár na odstúpenie od zmluvy je TU.

4.2. Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu: NUTRIUS s.r.o. Riazanská 79, 831 02 Bratislava.
Tovar by mal Kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 7 dní od odstúpenia od zmluvy úplný, kompletný, nepoškodený, čistý pokiaľ možno v originálnom obale, v stave a hodnote v akom tovar prevzal. V prípade, že tovar bude vrátený nekompletný či poškodený, môže si Predávajúci požadovať od Kupujúceho čiastku zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek 4 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku). Peniaze za vrátený tovar budú Kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.

5. Záruka

5.1. Kupujúci spotrebiteľ má na tovar záruku 24 mesiacov. Ako záručný list slúži nákupný doklad. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že tovar bol mechanicky poškodený. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča Kupujúcemu telefonicky oznámiť Predávajúcemu, že si chce uplatniť reklamáciu. Na základe toho sa stanoví ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

6. Ochrana osobných údajov

6.1. Kupujúci zaslaním objednávky dáva Predávajúcemu čestné prehlásenie k súhlasu v zmysle §11 odst.1 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov), aby Predávajúci spracoval a uchoval jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracoval ich vo všetkých svojich systémoch. Tieto osobné údaje uchováva Predávajúci po dobu 24 mesiacov, pokiaľ zákon neustanoví inak. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva súhlas Predávajúcemu so spracovaním jeho osobných údajov. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s právnymi predpismi SR. Predávajúci po uplynutí lehoty na úschovu osobných údajov zabezpečí likvidáciu osobných údajov Kupujúceho v súlade s ust. §17 odst. 1 Zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci kedykoľvek odvolať písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia tohto odvolania Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Predávajúci nesprístupní osobné údaje žiadnej tretej strane okrem prípadov, kedy je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že tieto jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (napríklad prepravnej spoločnosti alebo pošte).
Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s §11 zák.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, že Kupujúci súhlasi s tým, aby mu Predávajúci zasielal tieto marketingové a reklamné informácie ako aj informovanie o akciách, novinkách a zľavách, je potrebné pred odoslaním objednávky odkliknúť príslušné políčko v objednávkovom formulári.

6.2. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo na web stránke www.nutrius.sk, kedykoľvek po prihlásení pokiaľ vykonal registráciu.

Orgán dozoru ochrany spotrebiteľa:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
odbor výkonu dozoru
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5,
820 07 Bratislava 27
e-mail: ba@soi.sk
www.soi.sk

7. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho www.nutrius.sk v deň odoslania elektronickej objednávky. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením elektronickej objednávky sa s nimi oboznámil, a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá Predávajúci Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade že sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na web stránke Predávajúceho.
Komunikácia medzi Predávajúcim a Kupujúcim bude prebiehať vo forme e-mailových správ, respektíve prostredníctvom listových zásielok či telefonátov.
Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade Kupujúci spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo riešiť spor prostredníctvom určenej ODR platformy. Predávajúci však odporúča Kupujúcemu využiť najskôr priamu komunikáciu pre vyriešenie vzniknutej situácie ako pristúpiť rovno k mimosúdnemu riešeniu sporu.